• HƯỚNG DẪN XIN CẤP MỚI / CẤP LẠI TÀI KHOẢN ELEARNING

    Sinh viên quên mật khẩu, có thể tự khôi phục mật khẩu tại: http://elearning.dba.edu.vn/login/forgot_password.php

    Khoa chỉ cấp tài khoản theo đơn vị lớp, dưới sự yêu cầu của Lớp trưởng/Giảng viên phụ trách lớp. Không cấp tài khoản cho từng cá nhân riêng lẻ. Tất cả yêu cầu cấp tài khoản đều phải thông qua Lớp trưởng.

    Lưu ý:

    Việc sinh viên không thực hiện các nhiệm vụ học tập với lí do không đăng nhập được vào elearning sẽ không được chấp nhận

Bỏ qua danh mục khoá học

Danh mục khoá học