Khoá học 
Phát triển kỹ năng quản trị HK1, 2014-2015 (Ng. Quốc Tuấn)Self enrolment
Tiền lương_NTLOAN_Kỳ 1_14-15Self enrolment
Quản trị nguồn nhân lực_NTLOAN_Kỳ 1_14-15Self enrolment
Phát triển kỹ năng quản trị_NTLOAN_Kỳ 1_14-15Self enrolment
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC HKII-2013-2014Self enrolmentThông tin
Quản trị Nguồn Nhân Lực - Học kỳ 2 năm học 2013- 2014Self enrolmentThông tin
ĐỀ ÁN HÀNH VI TỔ CHỨC KỲ II 2013-2014Self enrolmentThông tin
Quản trị tưởng thưởng kỳ 2 năm học 2013-2014Self enrolment
Đề án Hành vi tổ chứcSelf enrolment
QUAN TRI NGUON NHAN LUC LOP B12K2.2,3 TAM KISelf enrolment
Tổ chức - Định mức lao động_Kỳ 1_ 2013-2014Self enrolment
Quản trị tưởng thưởng_Kỳ 1_2013-2014Self enrolmentThông tin
Phát triển kỹ năng quản trị _Kỳ 1_Năm học 2013-2014Self enrolmentThông tin
MÔN HỌC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊSelf enrolmentThông tin
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ (HK1 13-14)Self enrolmentThông tin
Quản trị nguồn nhân lực nâng cao HK1, 2014-2015 (Ng. Quốc Tuấn)Guest accessSelf enrolmentThông tin
Quản trị thành tích nhân viên, HK1, 2014-2015 (Ng. Quốc Tuấn)Guest accessSelf enrolmentThông tin
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰCGuest accessSelf enrolment