Khoá học 
PTKNQT-2 HK1, 2014-2015 Phát triển kỹ năng quản trị HK1, 2014-2015 (Ng. Quốc Tuấn)Self enrolment
Salary Tiền lương_NTLOAN_Kỳ 1_14-15Self enrolment
QTNNL_Kỳ 1_14-15 Quản trị nguồn nhân lực_NTLOAN_Kỳ 1_14-15Self enrolment
PTKN_Kỳ 1_14-15 Phát triển kỹ năng quản trị_NTLOAN_Kỳ 1_14-15Self enrolment
QTNNL HKII 2013-2014 QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC HKII-2013-2014Self enrolmentThông tin
HRM/ HK2, 2013 - 2014 Quản trị Nguồn Nhân Lực - Học kỳ 2 năm học 2013- 2014Self enrolmentThông tin
DAHVTC-2 ĐỀ ÁN HÀNH VI TỔ CHỨC KỲ II 2013-2014Self enrolmentThông tin
TL_2 Quản trị tưởng thưởng kỳ 2 năm học 2013-2014Self enrolment
Đề án Đề án Hành vi tổ chứcSelf enrolment
QTNNLTK QUAN TRI NGUON NHAN LUC LOP B12K2.2,3 TAM KISelf enrolment
TC-ĐMLĐ Tổ chức - Định mức lao động_Kỳ 1_ 2013-2014Self enrolment
RM__Kỳ 1_13-14 Quản trị tưởng thưởng_Kỳ 1_2013-2014Self enrolmentThông tin
DMS_1_13_14 Phát triển kỹ năng quản trị _Kỳ 1_Năm học 2013-2014Self enrolmentThông tin
MS1314 MÔN HỌC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊSelf enrolmentThông tin
DMS1314 PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ (HK1 13-14)Self enrolmentThông tin
ADVANCED HRM 1, 2014-2015 Quản trị nguồn nhân lực nâng cao HK1, 2014-2015 (Ng. Quốc Tuấn)Guest accessSelf enrolmentThông tin
Performance management sem 2, 2014-2015 Quản trị thành tích nhân viên, HK1, 2014-2015 (Ng. Quốc Tuấn)Guest accessSelf enrolmentThông tin
QTNNL QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰCGuest accessSelf enrolment